عملیات داشت برنج

|397203|plh
مقاله با عنوان در فرمت ورد در 18 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: آبياري علفهاي هرز شاليزار 1-بررسي اقتصادي خسارت علفهاي هرز نحوه خسارت علفهاي هرز طبقهبندي علفهاي هرز طبقهبندي علفهاي هرز از لحاظ اهميت اقتصادي 1-علفهاي هرز درجه اول: 2-علفهاي هرز درجه دو...