شب پره یک نقطه ای برنج

|397195|plh
مقاله با عنوان در فرمت ورد در 4 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: شب پره يك نقطهاي برنج مناطق انتشار مرفولوژي زيست شناسي و طرز خسارت مبارزه عمليات ديگري كه ميتوان جهت كنترل خسارت اين آفت انجام داد عبارتند از:...